Giáo dục

Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
Website: www.vas.edu.vn
Quỹ: Mekong Enterprise Fund II
Thời điểm đầu tư: Tháng 4 năm 2010
Chuyên viên phụ trách đầu tư: Phạm Vũ Thanh Giang
Xem chi tiết