Quỹ Mekong Enterprise Fund II là quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết 50 triệu đô-la Mỹ. Quỹ khai trương vào tháng 6 năm 2006.

Tiêu chí và phương pháp đầu tư của Quỹ khác biệt đáng kể so với Quỹ tiền nhiệm: Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã chuyển sang chiến lược đầu tư vào các ngành định hướng theo người tiêu dùng mang những giá trị chiến lược, bằng việc tập trung vào bán lẻ, phân phối, và các sản phẩm tiêu dùng.

Bên cạnh chuẩn mực đầu tư khác với quỹ tiền nhiệm, Mekong Enterprise Fund II còn áp dụng chương trình mới và toàn diện hơn tạo giá trị sau đầu tư (vui lòng tham khảo phần Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng), được thiết kế nhằm hỗ trợ và khích lệ các công ty trong thời gian Quỹ nắm giữ các khoản đầu tư. Đối với những công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Enterprise Fund II, Mekong Capital áp dụng hình thức tập huấn cán bộ điều hành ở mức cao nhất tại các công ty nhằm tìm ra những hạn chế cơ bản để đạt được tầm nhìn dài hạn và xây dựng củng cố năng lực để giải quyết các hạn chế đó một cách hiệu quả. Mức tăng trưởng nhanh và tỷ lệ đạt chỉ tiêu tăng cao tại các công ty thuộc danh mục đầu tư đã chứng minh cho sự thành công của chương trình.

Để biết thêm thông tin về các khoản đầu tư hiện còn của Quỹ, vui lòng xem trang Đầu tư.

Hiện trạng của Quỹ

Quỹ dự kiến hoạt động trong khoảng 11 - 12 năm từ tháng 6 năm 2006. Quỹ đã thực hiện 10 khoản đầu tư kể từ khi khai trương, và hiện còn nắm giữ 1 sau khi hoàn toàn thoái vốn 9 công ty. Một số công ty trong số các khoản đầu tư này là những công ty đẫn đầu thị trường. Quỹ cũng đã thu thêm lợi nhuận từ các hoạt động thoái vốn từng phần và các khoản chia cổ tức. Quỹ hiện đang tập trung vào việc hỗ trợ và khích lệ các công ty còn lại trong danh mục đầu tư đạt được mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, bao gồm cả các chỉ tiêu định giá cụ thể của các công ty này. Quỹ đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu IRR ròng.

Để biết thêm thông tin về các khoản đầu tư được thoái vốn của Quỹ, vui lòng xem trang Thoái vốn.