Trong tháng 11 năm 2010, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần thực phẩm Masan thông qua giao dịch trên thị trường OTC. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan, công ty sản xuất nước chấm, gia vị và mì ăn liền hàng đầu, vào tháng 5 năm 2009.