Trong tháng 4 năm 2012, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, Công ty cung cấp dịch vụ IT hàng đầu cho các doanh nghiệp vửa và nhỏ. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt vào tháng 7 năm 2003.