Thử thách và Cơ hội của Cổ phần Riêng lẻ (Private Equity) tại Việt Nam

Mekong Capital quản lý các quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết với mục tiêu đạt tỷ suất hoàn vốn nội bộ ròng ở mức cao tuyệt đối. Chúng tôi tin tưởng rằng, các công ty vốn cổ phần chưa niêm yết đều có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận dài hạn cao nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào bởi giá trị được tạo ra trong mọi môi trường kinh tế nếu các công ty thi hành tốt kế hoạch của họ.

Tốc độ tăng trưởng GDP và nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam đang tăng nhanh, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các công ty nói chung. Đồng thời, hầu hết các ngành nghề còn chưa tập trung và nhiều công ty còn non kém trong việc ứng dụng các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp. Những công ty phát huy hiệu quả trong việc xây dựng đội ngũ quản lý, lãnh đạo giỏi thường có lợi thế cạnh tranh vững chắc trong một thị trường mà năng lực quản trị doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo còn khan hiếm. Điều này góp phần thúc đẩy những công ty đó nắm vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực họ hoạt động và đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận ròng hấp dẫn.