Mekong Capital là công ty tiên phong áp dụng mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng nhằm đem lại lợi nhuận đầu tư cao một cách ổn định. Triết lý hoạt động sau đầu tư của chúng tôi là đồng hành với các công ty thuộc danh mục đầu tư để cùng thống nhất và đạt được một tương lai lớn hơn so với tương lai mà công ty dự kiến trước khi hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi góp phần gia tăng giá trị vì chúng tôi chủ động cam kết, khích lệ và đạt được một tương lai tốt đẹp hơn cho các công ty thuộc danh mục đầu tư, khác với cách thức mà một nhà đầu tư thụ động thường làm.

Mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của chúng tôi: