Hoàng Mỹ Hạnh là Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp, chịu trách nhiệm hỗ trợ các cán bộ chịu trách nhiệm về khoản đầu tư trong suốt các giai đoạn đầu tư của Mekong Capital.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Hạnh là Phó Phòng phụ trách mảng dịch vụ tài chính của bộ phận Biinform, StoxPlus, chịu trách nhiệm thực hiện các nghiên cứu ngành và thẩm định thương mại (commercial due diligence) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Từ năm 2013 tới 2016, Hạnh làm việc cho công ty tư vấn PwC Việt Nam với vị trí Chuyên viên Tư vấn Cao cấp, tham gia vào các dự án chuyển đổi công nghệ thông tin trong Ngân hàng từ Core Banking, Basel II tới xây dựng chiến lược và lộ trình Công nghệ thông tin (CNTT) cho các Ngân hàng quốc doanh và Ngân hàng TMCP tại Việt Nam.

Hạnh tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và Toán (loại xuất sắc) tại Đại học Mount Holyoke, Hoa Kỳ.