Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Thu Hà chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho các khoản đầu tư dài hạn của Mekong Capital. Thu Hà là người phụ trách chính trong việc thoái vốn thành công tại Lộc Trời. Thu Hà là thành viên Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital. Thu Hà gia nhập Mekong Capital tháng 11 năm 2013.

Thu Hà trước đây là Quản lý Đầu tư tại TIM Investment and Management Consulting JSC, ở đó Hà chịu trách nhiệm phụ trách các khoản đầu tư của Quỹ TIM Vietnam Tiger và các đối tác được phân công. Trước khi làm việc tại TIM Investment and Management Consulting JSC, Thu Hà là Quản lý Tư vấn Đầu Tư Cao cấp tại Tri Tin International JSC, một thành viên của Tập đoàn Openasia, ở đây Hà chịu trách nhiệm tham gia xây dựng các tiêu chí và thủ tục đầu tư cho Red River Holding, phát triển và định kỳ xem xét các chiến lược đầu tư của Quỹ, soát xét chuyên sâu các khoản đầu tư… Thu Hà có bằng Thạc sĩ của Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo cao học kinh tế phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh.​