Thu Thuy tích cực tham gia vào việc thoái vốn ở Nam Hoa và đóng vai trò chủ chốt trong việc thoái vốn thành công ở Minh Hoàng. Năm 2013, cô cũng thành công trong việc lấy đồng thuận lợi ích của các cổ đông Golden Gate để tạo nên một lượng cổ phần lớn bán cho nhà đầu tư tiềm năng. Thu Thủy đã đánh giá rất nhiều cơ hội đầu tư cho MEF III. Cô đóng góp chính cho việc thực hiện đầu tư vào Vua Nệm năm 2017.

Thu Thuỷ gia nhập Mekong Capital tháng 10 năm 2010. Nguyễn Thu Thuỷ trước đây là Trợ lý Nghiên cứu cho một Quỹ phòng ngừa rủi ro ở Singapore.​​

Email: NguyenThuThuy@mekongcapital.com