Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Sjoerd chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho khoản đầu tư dài hạn tại công ty YOLA. Sjoerd cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của YOLA. Sjoerd là thành viên Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital. Sjoerd gia nhập Mekong Capital tháng 8 năm 2010.

Sjoerd Zwinkels gia nhập Mekong Capital ngay sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Erasmus – Rotterdam. Sjoerd có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Đầu tư.