Chris Freund

Chris Freund

Tổng Giám đốc

Chad Ovel

Chad Ovel

Tổng Giám đốc

Trương Diệu Lê

Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc Vận hành

Nguyễn Thị Minh Giang

Nguyễn Thị Minh Giang

Tổng Giám đốc Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Rachel Davis

Rachel Davis

Giám đốc Chuyển hóa Doanh Nghiệp

Đỗ Thị Khánh Vân

Đỗ Thị Khánh Vân

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Thu Thuỷ

Nguyễn Thu Thuỷ

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Sjoerd Zwinkels

Sjoerd Zwinkels

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Hawkins Pham

Hawkins Pham

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Anh Quang

Nguyễn Anh Quang

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Khánh Vân

Nguyễn Khánh Vân

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Trần Thu Hằng

Trần Thu Hằng

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Hoàng Mỹ Hạnh

Hoàng Mỹ Hạnh

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyễn Thị Minh Thu

Chuyên viên Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp Cao cấp

Trần Ngọc Thúy

Trần Ngọc Thúy

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Ellen Văn

Ellen Văn

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Vân Hà

Nguyễn Vân Hà

Cố vấn Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp

Quách Thùy Dương

Quách Thùy Dương

Cố vấn Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp

Bùi Kim Trang

Bùi Kim Trang

Chuyên viên Phân tích Đầu tư

Trần Minh Thùy

Trần Minh Thùy

Chuyên viên Phân tích Đầu tư