Corporate Communications Intern

Corporate Communications Intern

Địa điểm

Hồ Chí Minh/Hà Nội

Bộ phận

Truyền Thông

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây: https://www.mekongcapital.com/careers/mekong-capital/corporate-communications-intern/