Hero banner careers Talent Sourcing Specialist
Mekong Capital

Director of Talent Acquisition

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Bộ phận

Tuyển Dụng & Thu Hút Nhân Tài

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây