Vacancies from Operations team
Tuyển dụng

Asset Guardian Officer

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

Bộ phận

Vận Hành

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại: https://www.mekongcapital.com/careers/mekong-capital/asset-guardian-officer/