Career cover Senior Investment Associate Chad and Ellen
Mekong Capital

Head of Financial Analysis & Compliance

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Bộ phận

Ban Đối Ngoại & Giao Dịch Tài Chính

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây