Investment team Chad Ovel cover
Mekong Capital

Senior Investment Associate (HCMC)

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

Bộ phận

Đầu Tư

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây.