Mekong Capital Executive Assistant
Mekong Capital

Executive Assistant

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

Bộ phận

Efficiency Management

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây.