Trong tháng 10 năm 2011, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã thoái vốn thành công 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần AA cho một quỹ đầu tư. AA đã xây dựng được một đội ngũ quản lý giỏi, mở rộng thêm khách hàng tại vùng Trung Đông, kết quả hoạt động ngày càng tốt hơn trong những năm gần đây. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào AA trong tháng 3 năm 2003 và Quỹ đã giữ khoản đầu tư này trong hơn 8 năm.