Mekong Capital Sustainability disclosure

CAM KẾT VỀ
PHÁT TRIỂN Môi trường & Xã hội

Mekong Capital định nghĩa sự phát triền Môi trường & Xã hội phù hợp với hoạt động của Công ty nằm trong phạm vi các yếu tố có ảnh hưởng tới Môi trường và Xã Hội (Environment and Social hay còn gọi là E&S).

Niềm tin của chúng tôi về phát triển E&S

Tận dụng vai trò lãnh đạo trong bản thể học và mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng (“VDI”) để trao quyền cho các nhà lãnh đạo và tổ chức hiện thực hóa tầm nhìn của họ vì sự phát triển của con em chúng ta và các thế hệ tương lai.

Sứ mệnh phát triển E&S của chúng tôi

Đóng góp vào sự phát triển Môi trường & Xã hội mà các công ty trong Quỹ, bằng cách quản lý hiệu quả các rủi ro và tác động liên quan tới E&S của các khoản đầu tư.

Các yếu tố thuộc phạm trù E&S bao gồm:

Yếu tố môi trường

 • Biến đổi khí hậu
 • Phòng ngừa & kiểm soát ô nhiễm
 • Đa dạng sinh học
 • Quản lí và sử dụng nguồn đất

Các yếu tố xã hội

 • An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • An toàn và sức khỏe cộng đồng
 • Tiêu chuẩn lao động
 • Điều kiện làm việc
 • Bình đẳng giới
 • Quyền con người
 • Người bản địa
 • Di sản văn hoá
 • Phúc lợi động vật

Chính sách E&S của chúng tôi

Với mục tiêu tối đa hóa các tác động tích cực E&S và giảm thiểu hóa các tác động tiêu cực E&S, chúng tôi cam kết chủ động quản lý các rủi ro và tác động về E&S của tất cả các khoản đầu tư hiện tại và tương lai của Mekong Capital.

Các khung tiêu chuẩn mà chúng tôi sử dụng

 • Luật Quốc gia và Địa phương.
 • Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường và Xã hội của IFC.
 • Chính sách bảo vệ Xã hội của ADB.
 • Hướng dẫn EHS của Nhóm Ngân hàng Thế giới.
 • Tiêu chuẩn tối thiểu có trách nhiệm (RMS) của Sáng kiến trang trại.

Cách chúng tôi quản lý các tác động và rủi ro E&S

Ủy ban Đầu tư của Mekong Capital xem xét các rủi ro về E&S trong quá trình ra quyết định bằng cách:

 • Đưa các yếu tố về E&S khi xác định chiến lược đầu tư;
 • Giám sát và phê duyệt các khoản đầu tư để đảm bảo các rủi ro về E&S luôn được xem xét khi đầu tư;
 • Giám sát hiệu suất và tác động của E&S đối với lợi nhuận của quỹ; và
 • Cập nhật chiến lược đầu tư, đảm bảo các rủi ro và tác động E&S được quản lý phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể.

Quy trình thẩm định E&S sau đây được tích hợp vào quy trình ra quyết định đầu tư:

 • Sàng lọc các công ty tiềm năng qua danh sách loại trừ của Mekong Capital;
 • Phân loại các công ty tiềm năng dựa trên các rủi ro và tác động của họ liên quan tới E&S để quản lí hiệu quả;
 • Thẩm định E&S, xác định khoảng cách giữa thực tiễn của các công ty tiềm năng với Chính sách và Tiêu chuẩn E&S của Mekong Capital;
 • Đề xuất kế hoạch hành động khắc phục E&S để thu hẹp khoảng cách đã xác định trong quá trình thẩm định; và
 • Đảm bảo các công ty trong danh mục đầu tư sẽ đồng ý hoạt động tuân theo Chính sách và Tiêu chuẩn E&S của Mekong Capital.

Trong giai đoạn sau đầu tư, Mekong Capital đảm bảo rằng:

 • Tất cả các công ty được đầu tư sẽ thực hiện các kế hoạch hành động khắc phục và được truyền cảm hứng để liên tục nâng cao hiệu suất E&S của họ.
 • Kiểm tra sức khỏe E&S hàng năm được thực hiện tại tất cả các công ty được đầu tư.

Công bố về sử dụng lao động

Mekong Capital có chính sách đãi ngộ, bao gồm các điều kiện và quyền lợi làm việc phù hợp cho nhân sự của mình. Mekong Capital nhận thức được vai trò trong việc thực hiện triển khai Hệ thống Quản lý E&S, đảm bảo tất cả các rủi ro E&S được theo dõi và giảm thiểu thường xuyên.

Lịch sử các báo cáo tác động E&S

Lịch sử các báo cáo tác động bền vững của Mekong Capital 2022 Lịch sử các báo cáo tác động bền vững của Mekong Capital 2021