Trong tháng 2 năm 2011, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Hàng Gia dụng Quốc tế ICP. Toàn bộ số cổ phiếu của Mekong Enterprise Fund II được bán cho Marico, Ltd., một công ty ngành hàng tiêu dùng tại Ấn Độ. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty ICP vào tháng 10 năm 2006.