Các công ty đã thoái vốn

Các công ty đã thoái vốn

Trưởng thành từ kinh nghiệm

Chúng tôi nhận thấy việc nhượng lại các khoản đầu tư diễn ra vô cùng thuận lợi, nhất là với các công ty được điều hành tốt đã triển khai phần lớn hoặc toàn bộ mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng. Chúng tôi đã hoàn tất 28 khoản thoái vốn toàn phần, thông qua rất nhiều hình thức: bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược, bán cho các quỹ đầu tư tư nhân khác, niêm yết trên thị trường chứng khoán, bán cho các quỹ đầu tư đại chúng khác, hoặc trong một số trường hợp, bán lại cho người sáng lập công ty.