CÔNG BỐ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mekong Capital định nghĩa sự phát triền bền vững phù hợp với hoạt động của Công ty nằm trong phạm vi các yếu tố có ảnh hưởng tới Môi trường và Xã Hội (Environment and Social hay còn gọi là E&S).

Công bố các mục tiêu bền vững

Mekong Capital thực hiện quản lí E&S trong quá trình đầu tư, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động do Mekong Capital và/hoặc các Quỹ thực hiện đều nhất quán với các tiêu chuẩn hiện hành. Các tiêu chuẩn hiện hành của Mekong Capital dựa trên Tiêu chuẩn hoạt động của IFC về Môi trường và Xã hội, Tuyên bố về Chính sách An toàn của ADB, hướng dẫn EHS của Ngân hàng Thế giới, cũng như các luật và quy định liên quan của địa phương.

Rủi ro về tính bền vững

Ủy ban Tư Vấn Đầu tư của Mekong Capital sẽ xem xét các rủi ro E&S trong quá trình ra quyết định đầu tư bằng cách:

  • Tư vấn xác định chiến lược đầu tư và xem xét các rủi ro E&S, liệu chiến lược được đề xuất có đặc điểm hoặc mục tiêu E&S hay không;
  • Tư vấn giám sát và phê duyệt các khoản đầu tư để đảm bảo rủi ro E&S đã được xem xét trong các quyết định đầu tư;
  • Tư vấn giám sát hoạt động và tác động của E&S đến lợi nhuận của quỹ; và
  • Tư vấn cập nhật chiến lược đầu tư để đảm bảo rằng rủi ro E&S trong các khoản đầu tư của các Quỹ được quản lý phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể.

Quy trình thẩm định E&S sau đây được tích hợp trong quy trình ra quyết định đầu tư:

  • Đánh giá các công ty tiềm năng so với danh sách loại trừ đầu tư của Mekong Capital;
  • Thực hiện thẩm định E&S tại các công ty tiềm năng để xác định các rủi ro và lỗ hổng về E&S trong việc đáp ứng chính sách bền vững của Mekong Capital; và
  • Đề xuất kế hoạch hành động khắc phục về E&S và đảm bảo rằng Công ty trong Danh mục đầu tư sẽ hoàn thành kế hoạch hành động khắc phục.

Đánh giá các tác động tiêu cực của E&S

Mekong Capital sẽ xem xét các tác động tiêu cực, dù là vật chất hay có khả năng là vật chất, của các yếu tố E&S sau đối với các quyết định đầu tư: đa dạng sinh học; thay đổi khí hậu; nạn phá rừng; suy thoái hệ sinh thái; ô nhiễm đất; chất độc; ô nhiễm nguồn nước; sức khỏe và an toàn; quyền lao động; quấy rối và phân biệt đối xử trong lao động; đạo đức kinh doanh; quản lý các bên liên quan; quản trị doanh nghiệp; và quản lý chuỗi cung ứng.

Công bố về sử dụng lao động

Mekong Capital có chính sách đãi ngộ, bao gồm các điều kiện và quyền lợi làm việc phù hợp cho nhân sự của mình. Mekong Capital nhận thức được vai trò trong việc thực hiện triển khai Hệ thống Quản lý E&S, đảm bảo tất cả các rủi ro E&S được theo dõi và giảm thiểu thường xuyên.

Lịch sử các báo cáo tác động bền vững

Lịch sử các báo cáo tác động bền vững của Mekong Capital