Trong tháng 8 năm 2009, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất chuyển nhượng khoản đầu tư cho một nhà đầu tư chiến lược Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Đức Thành vào tháng 2 năm 2005.