Duc Thanh Wood - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Gỗ Đức Thành

Quỹ

Chuyên viên phụ trách

Duc Thanh Wood

Gỗ Đức Thành

Sản xuất

Trong tháng 8 năm 2009, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất chuyển nhượng khoản đầu tư cho một nhà đầu tư chiến lược Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Đức Thành vào tháng 2 năm 2005.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans