Trong năm 2012, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Goldsun. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Goldsun vào tháng 12 năm 2005.