Công ty cổ phần Goldsun
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần Goldsun

Quỹ

Chuyên viên phụ trách

Goldsun Join stock Company- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần Goldsun

Sản xuất

Trong năm 2012, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Goldsun. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Goldsun vào tháng 12 năm 2005.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans