Ngo Han- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần dây điện từ Ngô Han

Chuyên viên phụ trách

Ngo Han- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần dây điện từ Ngô Han

Sản xuất

Trong tháng 10 năm 2013, Quỹ Mekong Enterprise Fund và Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Dây Điện từ Ngô Han, nhà sản xuất dây điện từ hàng đầu tại Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Công ty Cổ phần Dây Điện từ Ngô Han vào tháng 4 năm 2004.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans