Minh Phuc Printing & Packaging Company - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty in ấn bao bì Minh Phúc

Quỹ

Chuyên viên phụ trách

Minh Phuc Printing & Packaging Company - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty in ấn bao bì Minh Phúc

Sản xuất

Trong tháng 2 năm 2011, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty In Ấn Bao Bì Minh Phúc (“Minh Phúc”). Toàn bộ số cổ phiếu của Mekong Enterprise Fund được bán cho một nhà đầu tư Việt Nam. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Minh Phúc vào tháng 11 năm 2004.

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans