Tan Dai Hung Plastics - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

Quỹ

Chuyên viên phụ trách

Tan Dai Hung Plastics - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

Sản xuất

Trong tháng 8 năm 2009, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng. Quỹ bắt đầu đầu tư vào Tân Đại Hưng từ tháng 3 năm 2003 và đây cũng là khoản đầu tư đầu tiên của Quỹ. Mekong Capital đã cùng làm việc với Tân Đại Hưng để chuẩn bị cho việc niêm yết thành công vào tháng 11 năm 2007.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans