Digiworld- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần thế giới số

Chuyên viên phụ trách

Digiworld- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần thế giới số

CNTT & Viễn Thông

Trong tháng 9 năm 2013, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế Giới Số, Công ty phân phối thiết bị máy tính hàng đầu tại Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế Giới Số từ tháng 12 năm 2008.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans