Masan Food - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần thực phẩm Masan

Chuyên viên phụ trách

Masan Food - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần thực phẩm Masan

Hàng tiêu dùng nhanh

Trong tháng 11 năm 2010, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần thực phẩm Masan thông qua giao dịch trên thị trường OTC. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan, công ty sản xuất nước chấm, gia vị và mì ăn liền hàng đầu, vào tháng 5 năm 2009.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans