Vietnam Australia International School - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Trường dân lập quốc tế Việt Úc

Chuyên viên phụ trách

Trường dân lập quốc tế Việt Úc

Giáo dục

Trong năm 2017, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (‘VAS’), một trong những ngôi trường song ngữ hàng đầu ở Việt Nam. Quỹ đầu tư vào VAS tháng 4 năm 2010.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans