Quỹ Mekong Enterprise Fund được khai trương vào năm 2002, với tổng vốn cam kết là 18,5 triệu đô-la Mỹ, và đã đầu tư hết vào 10 công ty tính đến cuối năm 2005. Đây là quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết đầu tiên tập trung đầu tư vào vốn tăng trưởng tại Việt Nam.

Quỹ Mekong Enterprise Fund đầu tư vào các công ty tư nhân Việt Nam chưa niêm yết, chủ yếu là các ngành sản xuất và xuất khẩu. Những công ty mà Quỹ đầu tư được sở hữu và quản lý bởi thế hệ các doanh nhân Việt Nam đầu tiên. Tiếp nối các khoản đầu tư của Quỹ Mekong Enterprise Fund II, Quỹ Mekong Enterprise Fund cũng chuyển sang tập trung đầu tư vào các lĩnh vực định hướng theo người tiêu dùng, đặc biệt là bán lẻ, phân phối và sản phẩm tiêu dùng, dưới sự lãnh đạo của đội ngũ quản lý thế hệ mới.

Quỹ đầu tư vào những công ty có quy mô nhỏ hơn, thông qua việc mua lại cổ phần thiểu số với số lượng đáng kể cho phép Quỹ hợp tác chặt chẽ với các công ty được đầu tư. Các chương trình tạo giá trị gia tăng được áp dụng bởi đội ngũ đầu tư trong quá trình hoạt động của Quỹ chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các dự án nâng cao kết quả hoạt động (ví dụ như quy trình tiết kiệm sản xuất six sigma hoặc lean), quản trị tài chính, tư vấn tuyển dụng nhân sự và quản trị doanh nghiệp.

Một số khoản đầu tư đáng chú ý của MEF bao gồm AA, Ngô Han, Saigon Gas và Đức Thành. Quỹ MEF đã chấm dứt hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đã hoàn tất quy trình thanh lý quỹ.

Để biết thêm thông tin về các khoản đầu tư được thoái vốn của Quỹ, vui lòng xem trang Thoái vốn.