MK Smart- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần Thông Minh MK

Chuyên viên phụ trách

MK Smart- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần Thông Minh MK

Sản xuất

Trong tháng 9 năm 2013, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thông minh MK, công ty Việt Nam duy nhất sản xuất và cung cấp các sản phẩm thẻ tại Việt nam. Quỹ đầu tư vào Công ty Cổ phần Thông minh MK từ tháng 12 năm 2007.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans