Công ty cổ phần tin học Lạc Việt
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Quỹ

Chuyên viên phụ trách

Lac Viet Computing - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

CNTT & Viễn Thông

Trong tháng 4 năm 2012, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, Công ty cung cấp dịch vụ IT hàng đầu cho các doanh nghiệp vửa và nhỏ. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt vào tháng 7 năm 2003.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans