Venture International - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Venture International (VIVCO)

Chuyên viên phụ trách

Venture International - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Venture International (VIVCO)

Sản xuất

Trong tháng 4 năm 2014, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Venture International, nhà sản xuất quần áo lao động hàng đầu tại Việt Nam cho nhà đầu tư chiến lược. Quỹ đầu tư vào Công ty Venture International vào tháng 9 năm 2007.

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans