Nhân sự

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Truong Dieu Le
Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital operations team Le Nguyen Phuong Thuy
Lê Nguyễn Phương Thúy

Giám Đốc Quan hệ Nhà Đầu Tư

Mekong Capital communication team Hac Tran
Trần Thị Hoàng Hạc

Chuyên viên Truyền thông Cấp Cao