Nhân sự

Nhân sự

Truong Dieu Le - Partner of Mekong Capital
Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital operations team Le Nguyen Phuong Thuy
Lê Nguyễn Phương Thúy

Giám Đốc Vận Hành

Mia Vo - Head of Communications
Mia Võ

Trưởng phòng Truyền thông

Mekong Capital communication team Hac Tran
Hạc Trần

Trưởng nhóm PR