Nhân sự

Nhân sự

Trương Diệu Lê
Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc

Phuong Thuy - Asset Guardian Manager - Operation team
Lê Nguyễn Phương Thúy

Giám Đốc Quan hệ Nhà Đầu Tư