Nhân sự

Nhân sự

Truong Dieu Le - Partner of Mekong Capital
Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital operations team Le Nguyen Phuong Thuy
Lê Nguyễn Phương Thúy

Giám Đốc Vận Hành

Mekong Capital communication team Hac Tran
Hạc Trần

Trưởng phòng Truyền thông

Mia Vo - Chief of Content - Mekong Capital
Mia Võ

Trưởng phòng Nội Dung