Nhân sự

Nhân sự

Chris Freund - Founder and Partner of Mekong Capital
Chris Freund

Nhà Sáng Lập & Tổng Giám Đốc

Chad Ovel - Partner of Mekong Capital
Chad Ovel

Tổng Giám Đốc

Do Thi Khanh Van - Investment Director - Investment team
Đỗ Thị Khánh Vân

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Sjoerd Zwinkels - Principle - Investment team
Sjoerd Zwinkels

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Nguyen Minh Phuong - Senior Principal - Investment team
Nguyễn Minh Phương

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Hoang My Hanh - Principle - Investment team
Hoàng Mỹ Hạnh

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Ellen Van - Associate - Investment team
Ellen Văn

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Thanh Ha - Investment
Nguyễn Thị Thanh Hà

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Tran Phuong Nam - Senior Associate - Investment team
Trần Phương Nam

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Ellie Trang Ngo - Associate - Investment team
Ellie Trang Ngô

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Lai Ha Thu - Senior Associate - Investment team
Lại Hà Thu

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Ashley Trang Pham - Associate - Investment team
Ashley Trang Phạm

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư