Trương Diệu Lê là đồng Tổng Giám Đốc, chịu trách nhiệm cho khối Điều hành đạt được các kết quả vượt trội. Diệu Lê giám sát toàn bộ hoạt động của Khối Điều hành bao gồm Tài chính - Kế toán, Quan hệ Cổ đông, Tuân thủ Môi trường & Xã hội, và Hành chính. Lê là thành viên Ban Lãnh đạo của Mekong Capital.

Trước khi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc, Diệu Lê tham gia vào các hoạt động thẩm định, triển khai và quản lý một số công ty trong danh mục đầu tư của quỹ MEF. Diệu Lê gia nhập Mekong Capital từ năm 2003.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Diệu Lê là Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May & Xây dựng Huy Hoàng. Trước đó cô làm việc trong bộ phận tư vấn thuế của KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng từng là Trợ lý của Phó Chủ tịch Công ty Venetian Blind ở Montclair, California, với công việc chính là quản lý hàng tồn kho và định giá thành sản phẩm.

Lê tốt nghiệp hạng ưu trong chương trình thạc sỹ tại Đại học Bách khoa California, Pomona, tại Hoa Kỳ, chuyên ngành Tài chính.