Cùng với các công ty thuộc danh mục đầu tư, chúng tôi sớm lập kế hoạch cho các cơ hội thoái vốn, thông qua hình thức niêm yết, bán cho nhà đầu tư chiến lược hay các nhà đầu tư tài chính. Chúng tôi tiến hành các bước được hoạch định cụ thể cho việc thoái vốn , bao gồm cả việc đặt ra và theo dõi các mốc thực hiện quan trọng. Chúng tôi đã hoàn tất 26 khoản thoái vốn toàn phần, từ các công ty thuộc danh mục đầu tư chưa được niêm yết tại thời điểm chúng tôi bắt đầu tiến hành đầu tư.

Báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp – Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty thuộc danh mục đầu tư nhằm đảm bảo các công ty này áp dụng những thực tiễn tốt nhất trong quản trị doanh nghiệp và báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác đóng vai trò then chốt cho các khoản thoái vốn thành công.

Chuẩn bị cho việc niêm yết và bán thương mại – Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty thuộc danh mục đầu tư để chuẩn bị cho việc niêm yết hoặc bán thương mại. Hầu hết các công ty của chúng tôi đều là những công ty có thương hiệu, kênh phân phối, đội ngũ bán hàng hoặc mạng lưới bán lẻ mạnh và do đó, các công ty này rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược trong các giao dịch bán thương mại. Tuy nhiên, đa phần các công ty thuộc danh mục đầu tư của chúng tôi cũng có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi việc niêm yết tại Việt Nam được nới lỏng. Chúng tôi cùng các công ty phát triển kế hoạch thoái vốn một cách rõ ràng, ví dụ như các kế hoạch niêm yết, và thường xuyên trao đổi để đảm bảo các kế hoạch này được thực hiện đúng kế hoạch. Khi kế hoạch thoái vốn bao gồm cả việc bán thương mại, chúng tôi sớm hợp tác với các cố vấn M&A nhằm đảm bảo các công ty này chuẩn bị để có các thương vụ bán ra tốt nhất.

Để biết thông tin về các công ty trong danh mục đầu tư đã được các Quỹ bán ra thành công, vui lòng vào đây.