Chris Freund

Chris Freund

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám Đốc

Chad Ovel

Chad Ovel

Tổng Giám đốc

James Jameson

James Jameson

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Jonah Levey

Jonah Levey

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Alastair Morrison

Alastair Morrison

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Hiroaki Sagane

Hiroaki Sagane

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Trương Diệu Lê

Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc Vận hành

Nguyễn Thị Minh Giang

Nguyễn Thị Minh Giang

Tổng Giám đốc Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Rachel Davis

Rachel Davis

Giám đốc Chuyển hóa Doanh Nghiệp

Max-Ferdinand Scheichenost

Max-Ferdinand Scheichenost

Giám đốc Chuyển đổi Kỹ thuật số

Đỗ Thị Khánh Vân

Đỗ Thị Khánh Vân

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Anh Quang

Nguyễn Anh Quang

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Sjoerd Zwinkels

Sjoerd Zwinkels

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Hoàng Mỹ Hạnh

Hoàng Mỹ Hạnh

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Khánh Vân

Nguyễn Khánh Vân

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Minh Phương

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Bùi Kim Trang

Bùi Kim Trang

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Trần Phương Nam

Trần Phương Nam

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Trần Minh Thùy

Trần Minh Thùy

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Ellen Văn

Ellen Văn

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Thị Thanh Hà

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Ellie Trang Ngo

Ellie Trang Ngo

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Lại Hà Thu

Lại Hà Thu

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Lan Phương

Nguyễn Lan Phương

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Lê Khắc Hiển

Lê Khắc Hiển

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Đỗ Thị Huyền Trang

Đỗ Thị Huyền Trang

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Chu Thùy Trang

Chu Thùy Trang

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Ashley Trang Phạm

Ashley Trang Phạm

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyễn Thị Minh Thu

Chuyên gia tham vấn Nhân sự

Quách Thùy Dương

Quách Thùy Dương

Chuyên viên Khai Vấn Cấp Cao Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Nguyễn Vân Hà

Nguyễn Vân Hà

Chuyên viên Khai Vấn Cấp Cao Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Hoàng Lê Phương Trang

Hoàng Lê Phương Trang

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Ngô Minh Khuê

Ngô Minh Khuê

Chuyên viên Phát triển Bền Vững