Chris Freund

Chris Freund

Tổng Giám đốc

Chad Ovel

Chad Ovel

Tổng Giám đốc

Trương Diệu Lê

Trương Diệu Lê

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Giang

Nguyễn Thị Minh Giang

Tổng Giám đốc Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Chris Shayan

Chris Shayan

Giám đốc Kinh Doanh Công nghệ

Đỗ Thị Khánh Vân

Đỗ Thị Khánh Vân

Quản lý Đầu tư

Lương Thị Thu Hà

Lương Thị Thu Hà

Quản lý Đầu tư

Nguyễn Thu Thuỷ

Nguyễn Thu Thuỷ

Quản lý Đầu tư

Sjoerd Zwinkels

Sjoerd Zwinkels

Quản lý Đầu tư

Hawkins Pham

Hawkins Pham

Quản lý Đầu tư

Nguyễn Anh Quang

Nguyễn Anh Quang

Quản lý Đầu tư

Nguyễn Khánh Vân

Nguyễn Khánh Vân

Quản lý Đầu tư

Trần Thu Hằng

Trần Thu Hằng

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Phạm Hồng Sơn

Phạm Hồng Sơn

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Hoàng Mỹ Hạnh

Hoàng Mỹ Hạnh

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Vũ Thanh Vân

Vũ Thanh Vân

Chuyên viên Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp Cao cấp

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Bùi Thiện Quốc

Bùi Thiện Quốc

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Trần Ngọc Thúy

Trần Ngọc Thúy

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Bùi Kim Trang

Bùi Kim Trang

Chuyên viên Phân tích Đầu tư