Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Hawkins chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần giải pháp Thương mại ABA. Hawkins là thành viên Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital.

Trong vai trò Quản lý Đầu tư, Hawkins cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Hawkins gia nhập Mekong Capital tháng 1 năm 2018.

Hawkins trước đây là Tổng Giám Đốc của ASEAN Capital, ở đó Hawkins chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các giao dịch và ngân hàng đầu tư.

Hawkins nhận bằng Cử nhân tại trường đại học New York University và bằng Quản trị Kinh doanh tại University of Chicago Booth School of Business.​