Nhân sự

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Chad Ovel
Chad Ovel

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital investment team Pham Thi Phuong Anh
Phạm Thị Phương Anh

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Mekong Capital investment team Nguyen Ha Phuong
Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Phan Ngoc Han
Phan Ngọc Hân

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư