Chris Freund

Chris Freund

Tổng Giám đốc

Chad Ovel

Chad Ovel

Tổng Giám đốc

Trương Diệu Lê

Trương Diệu Lê

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Giang

Nguyễn Thị Minh Giang

Giám đốc Tư vấn Nhân sự

Đỗ Thị Khánh Vân

Đỗ Thị Khánh Vân

Quản lý Đầu tư

Lương Thị Thu Hà

Lương Thị Thu Hà

Quản lý Đầu tư

Nguyễn Thu Thuỷ

Nguyễn Thu Thuỷ

Quản lý Đầu tư

Sjoerd Zwinkels

Sjoerd Zwinkels

Quản lý Đầu tư

Hawkins Pham

Hawkins Pham

Quản lý Đầu tư

Nguyễn Anh Quang

Nguyễn Anh Quang

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Lê Viết Hà

Lê Viết Hà

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp

Hoàng Thị Hương Giang

Hoàng Thị Hương Giang

Chuyên viên Nhân sự Cao cấp

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên Truyền thông

Trần Thu Hằng

Trần Thu Hằng

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Hoàng Mỹ Hạnh

Hoàng Mỹ Hạnh

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư